Quy Trình Kiểm Định

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KIM CƯƠNG

quy trinh 1 Quy Trình Kiểm Định

 1. Đo kích thước
 2. Cân trọng lượng
 3. Kiểm tra thật giả
 4. Kiểm tra phát quang cực tím
 5. Phân cấp màu
 6. Kiểm tra Xử lý – Phân cấp độ sạch
 7. Đo tỷ lệ cắt mài
 8. Kiểm tra trước khi khắc laser
 9. Khắc laser
 10. Kiểm tra toàn bộ thành phẩm

 


 

 

 

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẨM THẠCH

 
quy trinh 1 Quy Trình Kiểm Định

 1. Cân trọng lượng
 2. Đo kích thước
 3. Cân tỷ trọng
 4. Đo chiết suất điểm
 5. Kiểm tra phát quang cực tím
 6. Kiểm tra dưới kính Chelsea
 7. Kiểm tra phổ hấp thu
 8. Kiểm tra dưới kính hiển vi
 9. Kiểm tra dưới kính phân cực
 10. Đánh giá màu và độ trong

 

 

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH ĐÁ MÀU

 
quy trinh 1 Quy Trình Kiểm Định

 1. Cân trọng lượng
 2. Đo kích thước
 3. Cân tỷ trọng
 4. Kiểm tra phát quang cực tím
 5. Đo chiết suất
 6. Kiểm tra phát quang cực tím
 7. Kiểm tra dưới kính hiển vi
 8. Kiểm tra phổ hấp thu
 9. Xác định màu sắc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>